Life

မသန္စြမ္းေတာ့တဲ့ အေမအိုၾကီးကို ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ သမီးတစ္ေယာက္ရဲ့ ၾကည္နူးစရာျမင္ကြင္း(ရုပ္သံ)

ဗုဒၶဘာသာထုံးတမ္းစဥ္လာတြင္ ေက်းဇူးဆပ္၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ငါးေယာက္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္၊၊ (၁) ဘုရားရွင္၊ (၂) တရား၊ (၃) သံဃာ၊ (၄) မိဘ၊ (၅) ဆရာတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔တြင္မက လူသားတိုင္းတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာဘာသာေရးမွ ဘုရား၊ သင္ျပခ်က္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္၊ မိဘ၊ ဆရာဟူ၍နည္းတူပင္ရွိၾကပါသည္၊၊ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ငါးေယာက္တို႔၏ေက်းဇူးသည္ မ်ားလြန္းသျဖင့္ေရတြက္ရန္ မတတ္သာေသာ ေၾကာင့္ ပါဠိစာေပတြင္ “အနႏၲေက်းဇူးရွင္မ်ား”ဟူ၍ အထူးျပဳသုံးႏႈံးထားပါသည္၊၊ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေန႔စဥ္ဘဝေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မည္မွ်ခက္ခဲသည္ဆိုေစကာမူ ဘဝရပ္တည္မႈ အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္သည္ မိခင္၏ဝမ္းတြင္သေႏၶေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

သေႏၶသားအတြက္တင္မက ထိုအခ်ိန္သည္ မိခင္ေလာင္း၏ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္မႈသည္လည္း အခက္ခဲဆုံးႏွင့္ေသဆုံးရန္အနီးဆုံး အခ်ိန္ဟုဆိုလ်င္ မမွားႏိုင္ပါ၊၊မိခင္မ်ားသည္ ရင္ေသြးငယ္အတြက္ အဆင္အေျပဆုံးႏွင့္သက္သာမႈအျဖစ္ေစဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာစုံစမ္း၍ ေနထိုင္စားေသာက္ၾကရပါသည္၊၊ ဤသို႔ျဖင့္ ရင္ေသြးငယ္လူသားမ်ိဳးဆက္မ်ားကို မိဘတို႔ေမြးဖြားေပးၾကရပါသည္၊၊ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအတြက္ လက္ဦးဆရာျဖစ္ၾကပါသည္၊၊ ရင္ေသြးမ်ားအတြက္ ဘာသာစ ကားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝျပဳမူေနထိုင္ပုံမ်ားကို မိဘမ်ားမွသင္ေပးၾကရၿပီး၊ လူလားေျမာက္ေသာ္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပိုၿပီးပညာမ်ားကိုသင္ေစၾကရပါသည္၊၊ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားသည္မည္မွ်အသင္အျပေကာင္းေစကာမူ အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ားမွ ပံ့ပိုးသင္ျပမႈမရွိလ်င္

သားသမီးမ်ား၏ပညာေရး ထက္ျမက္တိုးတက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ေခ်၊၊ မိဘႏွစ္ဦးတို႔သည္ သားသမီးဆယ္ဦးခန႔္ကို သေႏၶဘဝတာဝန္ယူရျခင္း၊ ပညာေရးတာဝန္ယူရျခင္း၊ စီးပြားေရးတြင္ အရင္းအႏွီးေပး၍ျဖစ္ေစ၊ လမ္းျပ၍ျဖစ္ေစပ်ိဳးေထာင္ေပးရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ တာဝန္ယူေပးရျခင္းႏွင့္ တစ္သက္တာကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို “အေမြ”ဟူေသာအမည္ျဖင့္ လႊဲအပ္ရ ျခင္းတာဝန္မ်ားကိုေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေလသည္၊၊သားသေႏၶကိုဝမ္းတြင္ ထားရခ်ိန္ႏွင့္ေမြးဖြားရခ်ိန္တြင္ မိခင္၏ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ားစြာရွိသည္ ကိုအသိအမွတ္ျပဳမိသည့္ သားသမီးအလြန္နည္းပါးလွပါသည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ သားသမီးမေမြးဖြားရသည့္ အပ်ိဳႀကီးမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားစြာေမြးဖြားရသည့္ မိခင္မ်ားအ႐ြယ္တင္ပုံျခင္း ကြာျခားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊

မိဘတို႔သည္ ရင္ေသြးရရွိၿပီးလ်င္ သူတို႔ဘဝအတြက္ဟူ၍ မည္သည့္အရာကိုမွ်သိမ္းပိုက္မႈမရွိၾက ေတာ့ဘဲ သားသမီးမ်ားအတြက္သာ ဘဝကိုျမႇဳပ္ႏွံလိုက္ၾကေတာ့သည္ကို ေတြ႕ပါသည္၊၊ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဘဝကိုစေတး၍ ရင္ေသြးမ်ားကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ေက်းဇူးဆပ္မကုန္သူမ်ား”စာ ရင္းတြင္ပါဝင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာစာေပႏွင့္ သင္ျပခ်က္မ်ားအရေလ့လာသုံးသပ္လ်င္ သာမန္လူမ်ားကိုမဆိုထားဘိ၊ မိဘ ေက်းဇူးကိုျမတ္စြာဘုရားရွင္ေသာ္မွ ေက်ပြန္ေအာင္ဆပ္မသြားႏိုင္ဟူ၍ ေနာက္ပိုင္းသီဟိုဠ္ေခတ္မ်ား တြင္ေရးသားသည့္ ပါဠိစာေပက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ မိဘမ်ားကို ပါဠိစာေပတြင္ “လက္ဦးဆရာမ်ား”ဟူ၍၎၊ “ျဗဟၼာႀကီးမ်ား”ဟူ၍၎ အထူးဂုဏ္ျပဳေခၚဆို ထားသည္ကို ေလ့လာရပါသည္၊၊ လက္ဦးဆရာဟူသည္မွာ မိဘတို႔သည္သားသမီးတို႔အား အဦးဆုံး လူ႔ဘဝအေျခခံပညာရပ္မ်ားကို သင္ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၊၊